Jdi na obsah Jdi na menu
 


ROZDĚLENÍ POZEMKU

19. 3. 2008

 Dělením se obecně rozumí oddělení části pozemku, který přejde do vlastnictví jiné osoby. Nově oddělovaná část se označí novým parcelním číslem.

    Při dělení pozemků je třeba mít na mysli, že pozemek nelze rozdělit (scelit) svévolně. V praxi to znamená, že je třeba písemného souhlasu místně příslušného stavebního úřadu a to ve formě rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků nebo jiného rozhodnutí či opatření.

    Podobné je tomu u změny druhu (kultury) pozemku. Vlastník musí takovou změnu doložit patřičným rozhodnutím nebo souhlasem orgánu státní správy.

    Změny související s rozdělením pozemku se katastru zapisují vkladem.

Co je třeba k zápisu:

  • napsat návrh na vklad, který musí obsahovat:
  1. označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen
  2. jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osob nebo název, sídlo a identifikační číslo právnických osob, které jsou účastníky řízení
  3. označení práv, která mají být zapsána do katastru

Přílohami žádosti jsou tyto listiny:

  • listina, na základě které má být zapsáno právo do katastru nebo její úředně ověřený opis (kopie) v počtu o dva větším než je počet účastníků řízení; těmito listinami jsou smlouvy, dohody nebo prohlášení, kterými dochází ke změně práv k nemovitostem evidovaných v katastru nemovitostí
  • plná moc, je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem
  • výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do takového rejstříku
  • listina prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, jehož právní účinky nastaly před 1.1.1993, nebo úředně ověřený opis takové listiny
  • úředně ověřený překlad listiny, na základě které má být zapsáno právo do katastru, pokud tato listina není sepsána v českém jazyce
  • je-li předmětem vkladu reálně oddělovaná část pozemku geometrickým plánem, musí být tento plán nedílnou součástí listiny.